ตารางปฏิทินวันหยุด

ปฏิทิน เปิด – ปิด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2566
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
1 พฤศจิกายน 2566 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
5 ธันวาคม 2566 ปิดเรียนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 
11 ธันวาคม 2566 ปิดเรียนเนื่องในวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
29 ธันวาคม - 1 มกราคม 2567 ปิดเรียนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
16 มกราคม 2567 ปิดเรียนเนื่องในวันครูแห่งชาติ
7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดเรียนเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
26 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดเรียนเนื่องในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 
1 มีนาคม 2567 ปิดภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2 มีนาคม 2567 ปิดภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6 มีนาคม 2567 ปิดภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9 มีนาคม 2567 ปิดภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
9 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2567 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
21 มีนาคม – 10 เมษายน 2567 เรียนเสริมภาคฤดูร้อน
12 – 28 เมษายน 2567 หยุดทำการช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
16 พฤษภาคม 2567 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
   

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คลิ๊กดาวน์โหลดตารางวันหยุด