1482 1978 1679 1203 1144 1217 1731 1669 1487 1439 1812 1050 1444 1230 1918 1160 1400 1720 1526 1386 1141 1764 1239 1670 1513 1980 1093 1928 1880 1507 1016 1783 1961 1778 1500 1303 1544 1558 1041 1190 1973 1932 1758 1197 1564 1367 1905 1583 1476 1794 1269 1943 1350 1687 1531 1834 1260 1301 1628 1886 1865 1450 1309 1956 1553 1725 1830 1116 1892 1329 1882 1887 1490 1522 1074 1345 1420 1140 1962 1052 1766 1941 1808 1803 1595 1621 1876 1362 1922 1647 1162 1270 1208 1211 1933 1942 1865 1623 1792 กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด - Chongfah Xinsheng Wanishbamrung School | https://chongfah.ac.th

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด

ฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร จัดกิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรับประสบการณ์ตรงภายนอกโรงเรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
20231116043657.jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th 20231116043658.jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th 20231116043700(1).jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th 20231116043700.jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th 20231116043701.jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th 20231116043703(1).jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th 20231116043703.jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th 20231116043704.jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th 20231116043706.jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th 20231116043707.jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th 20231116043709.jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th 20231116043710.jpg - กิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสามัญยุวกาชาด | https://chongfah.ac.th