ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ตารางปฏิทินกิจกรรม (แผนกประถม-มัธยม) ปีการศึกษา 2567

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ
15 พฤษภาคม 2567 ตรวจบรรยากาศในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2567 การเรียนการสอน
16 พฤษภาคม 2567 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วิชาการ
20 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมรับน้องใหม่ระดับประถมศึกษา กิจการนักเรียน
21 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมรับน้องใหม่ระดับมัธยมศึกษา กิจการนักเรียน
22 พฤษภาคม 2567 วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา  
31 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี กิจการนักเรียน
3 มิถุนายน 2567 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
10 มิถุนายน 2567 เทศกาลบ๊ะจ่าง วิชาการ
20 มิถุนายน 2567 กิจกรรมไหว้ครู กิจการนักเรียน
23 มิถุนายน 2567 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง วิชาการ
26 มิถุนายน 2567 กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วิชาการ, กิจการนักเรียน
28 มิถุนายน 2567 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจการนักเรียน
28 มิถุนายน 2567 แนะแนวจิตวิทยาวัยรุ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการ
4 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2567 กิจกรรมติวโอลิมปิกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 วิชาการ
1, 3, 5 และ 8 กรกฎาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการ
1 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กิจการนักเรียน
1-31 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย วิชาการ
5 กรกฎาคม 2567 พิธีแต่งตั้งสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน กิจการนักเรียน
3-5 กรกฎาคม 2567 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 กิจการนักเรียน
8, 10, 12 และ 15  กรกฎาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 วิชาการ
9 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจการนักเรียน
15, 17 และ 19  กรกฎาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 วิชาการ
15-18 กรกฎาคม 2567 ประเมินพัฒนาการการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การเรียนการสอน
16, 18 และ 23  กรกฎาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการ
19 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา กิจการนักเรียน
22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  
23 – 31 กรกฎาคม  2567 การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการ
23 กรกฎาคม 2567 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นักเรียนระดับอนุบาล กิจการนักเรียน
23-26 กรกฎาคม 2567 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กิจการนักเรียน
24 – 26 กรกฎาคม 2567 การสอบระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  วิชาการ
26 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจการนักเรียน
29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
31 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาการ
1 สิงหาคม – 13 กันยายน  2567 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
5 - 23 สิงหาคม 2567 รับสมัครนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2568 วิชาการ
7  สิงหาคม  2567 กิจกรรมเรียนรู้วรรณคดี “คนทำคนดู”
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
9  สิงหาคม  2567 กิจกรรมทัศนศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการ
9 สิงหาคม 2567 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมประกวดหัวใจไทยลูกทุ่ง
กิจการนักเรียน
12 สิงหาคม 2567 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันแม่แห่งชาติ
 
14 สิงหาคม 2567 กิจกรรมพิธีประดับเข็มยุวกาชาด กิจการนักเรียน
14-15 สิงหาคม 2567 กิจกรรมเทเบิลเทนนิสช่องฟ้าคัพ กิจการนักเรียน
16 สิงหาคม 2567 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วิชาการ
17 สิงหาคม 2567 กิจกรรมค่ายเรียนรู้การทำ Portfolio ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการ
19-22 สิงหาคม 2567 ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 กิจการนักเรียน
19-23 สิงหาคม 2567 กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลฉงซิน กิจการนักเรียน
24 สิงหาคม 2567 ค่ายคณิตศาสตร์ One Day Math Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาการ
27 สิงหาคม 2567 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วิชาการ
31 สิงหาคม 2567 ค่ายคณิตศาสตร์ One Day Math Camp นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการ
2, 4, 6 และ 9 กันยายน 2567 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการ
6 กันยายน 2567 แนะแนวจิตวิทยาวัยรุ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการ
7 กันยายน 2567 ค่ายคณิตศาสตร์ One Day Math Camp นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการ
9, 11, 13 และ 16 กันยายน 2567 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 วิชาการ
14 กันยายน 2567 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  English Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาการ
17 กันยายน 2567 กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ / กิจกรรมแข่งขัน Cover Dance ระดับชั้นประถมศึกษา วิชาการ
19 กันยายน 2567 กิจกรรมแข่งขัน Cover Dance ระดับชั้นมัธยมศึกษา กิจการนักเรียน
23, 25, และ 27 กันยายน 2567 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 วิชาการ
23 กันยายน – 2 ตุลาคม  2567 การเตรียมความพร้อมการสอบ TGAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รอบที่ 1) วิชาการ
24, 26, และ 30 กันยายน 2567 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการ
30 กันยายน 1 – 2 ตุลาคม 2567 การสอบกลางปีภาคเรียนที่ 1 / 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   วิชาการ
3 – 27 ตุลาคม 2567 ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567  
28 ตุลาคม 2567 เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2567  
30 ตุลาคม 2567 ตรวจบรรยากาศในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2567 การเรียนการสอน
1 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย การเรียนการสอน
พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมทัศนศึกษาตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วิชาการ
4 - 29 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
6, 15, 22 พฤศจิกายน  2567 กิจกรรมทัศนศึกษาตลาดยูนนาน วิชาการ
7 พฤศจิกายน  2567 กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นมัธยมศึกษา กิจการนักเรียน
8 พฤศจิกายน  2567 กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นประถมศึกษา กิจการนักเรียน
13 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมค่าย Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจการนักเรียน
15 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงล้านนา กิจการนักเรียน
18 – 22 พฤศจิกายน   2567 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
18, 20, 22 และ 25 พฤศจิกายน 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการ
20 - 22 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลช่องฟ้าคัพ กิจการนักเรียน
21 - 23 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 กิจการนักเรียน
22 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมทัศนศึกษาดาราศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาการ
25 พฤศจิกายน 2567 กิจกรรมวันวชิราวุธ กิจการนักเรียน
25, 27, 29 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 วิชาการ
26 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2567 การเตรียมความพร้อมการสอบ TGAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รอบที่ 2) วิชาการ
28-30 พฤศจิกายน2567 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 กิจการนักเรียน
5 ธันวาคม 2567 วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ  
10 ธันวาคม 2567 วันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ  
16, 18 และ 20 ธันวาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 วิชาการ
17, 19 และ 23 ธันวาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการ
20, 23 และ 24 ธันวาคม 2567 การสอบระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  วิชาการ
25 ธันวาคม 2567 กิจกรรมวันคริสต์มาส วิชาการ
26-28 ธันวาคม 2567 กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 กิจการนักเรียน
30 ธันวาคม 2567 –
1 มกราคม 2568
วันหยุดเนื่องในวันสิ้นปี และวันปีใหม่  
2 - 4 มกราคม 2568 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 กิจการนักเรียน
10 มกราคม 2568 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจการนักเรียน
16 มกราคม 2568 วันหยุดเนื่องในวันครูแห่งชาติ  
19 มกราคม 2568 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  English Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาการ
24 มกราคม 2568 เทศกาลตรุษจีน / กิจกรรมวันวิชาการ วิชาการ
27 – 31 มกราคม 2568 วันหยุดเนื่องในวันเทศกาลตรุษจีน  
4 กุมภาพันธ์ 2568 กิจกรรม English On Tour นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการ
3, 5, 7 และ 11 กุมภาพันธ์ 2568 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 2567
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
10 กุมภาพันธ์ 2568 วันหยุดเนื่องในวันการศึกษาเอกชน  
11, 13, 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2568 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 วิชาการ
16 กุมภาพันธ์ 2568 กิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบ ICC
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
17 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 การเตรียมความพร้อมการสอบ A-LEVEL นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาการ
24, 26, และ 28 กุมภาพันธ์ 2568 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการ
25, 27 กุมภาพันธ์ 2568
3 มีนาคม 2568
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 วิชาการ
26 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 การสอบปลายปีภาคเรียนที่ 2 / 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   วิชาการ
5 – 7 มีนาคม 2568 การสอบปลายปีภาคเรียนที่ 2 / 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5   วิชาการ
5 มีนาคม 2568 พิธีจบหลักสูตร วิชาการ
8 มีนาคม 2568 ปิดภาคเรียนที่ 2 / 2567  
1 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2568 กิจกรรมเทเบิลเทนนิส Summer Camp กิจการนักเรียน