ข่าวประกาศจากโรงเรียน

ตารางสอบ ปีการศึกษา 2567

ตารางสอบ ปีการศึกษา 2567
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
วัน / เดือน / ปี รายการ
1, 3, 5 และ 8 กรกฎาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8, 10, 12 และ 15  กรกฎาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
15, 17 และ 19  กรกฎาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
16, 18 และ 23  กรกฎาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
24 – 26 กรกฎาคม 2567 การสอบระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
2, 4, 6 และ 9 กันยายน 2567 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
9, 11, 13 และ 16 กันยายน 2567 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
23, 25, และ 27 กันยายน 2567 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
24, 26, และ 30 กันยายน 2567 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
30 กันยายน 1 – 2 ตุลาคม 2567 การสอบกลางปีภาคเรียนที่ 1/ 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
18, 20, 22 และ 25 พฤศจิกายน 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
25, 27, 29 พฤศจิกายน 2567
2 ธันวาคม 2567
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
16, 18 และ 20 ธันวาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
17, 19 และ 23 ธันวาคม 2567 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
20, 23 และ 24 ธันวาคม 2567 การสอบระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
3, 5, 7 และ 11 กุมภาพันธ์ 2568 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
11, 13, 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2568 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
24, 26, และ 28 กุมภาพันธ์ 2568 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25, 27 กุมภาพันธ์ 2568
3 มีนาคม 2568
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
26 -  28 กุมภาพันธ์ 2568 การสอบปลายปีภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
5 – 7 มีนาคม 2568 การสอบปลายปีภาคเรียนที่ 2/ 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5  

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม