ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ อาคารหัวเฉียว แผนกปฐมวัย สล็อต