ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน

แจกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย

โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย

ตัวแทนครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้าร่วมรับการสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัย Shanghai Ocean

มุทิตาจิตแด่ครู

ประภัสสรณ์ จอมแปง และเหล่าซือ Wang Yili

ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท Huatong Electric

ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน

อบรม เรื่องหลักการตลาด (Principles of Marketing)

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ต้อนรับ Mr.Chen Haiping

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test: NT)

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เยี่ยมเยือนโรงเรียน และหารือความร่วมมือการศึกษาด้านภาษาจีน

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียน ICC

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 6