ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 (ระดับประถม-มัธยม)

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง (ระดับประถม-มัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางปฏิทินวันหยุด

ตารางปฏิทินวันหยุด เดือน พฤศจิกายน 2566 - พฤษภาคม 2567

ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 (ระดับปฐมวัย)

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566