การรับรองมาตรฐาน


โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพนอก(พ.ศ.2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)


โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม(พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันภายในสถานศึกษา