หลักสูตร

หลักสูตร
 
ห้องเรียนต้นแบบ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2554 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้เปิดห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนห้องแรก จำนวน 25 คน ซึ่งมีรายละเอียดการเรียนดังนี้ รายวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนปกติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สำหรับรายวิชาภาษาจีน วิชาศิลปะ วิชาดนตรี -นาฏศิลป์ วิชาสุขศึกษา วิชาพลศึกษา วิชาการงานอาชีพฯ และวิชาคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน
            ห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนจัดให้มีครูผู้สอนสองท่าน มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย มีคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนตลอดจนช่วยในการสืบค้นข้อมูล โดยมีครูไทยสอนภาษาจีนและครูชาวจีน สอนอย่างใกล้ชิด ตลอดคาบเรียนทั้ง 14 คาบ คุณครูสองท่านนี้ไม่เพียงแต่สอนภาษาจีนเท่านั้น แต่ยังใช้เวลาว่างชี้แนะให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีน จึงทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนในรูปแบบการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนคล้ายการ ศึกษาในประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนได้คัดสรรตำราเรียนฉบับภาษาไทยมาอย่างพิถีพิถัน แล้วนำมาแปลเป็นฉบับภาษา จีนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จึงทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้งสองภาษา
            ปัจจุบันปี พ.ศ.2563 มีห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนจำนวน 23 ห้อง นักเรียนรวมกว่า 594 คน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของนักเรียน โดยกำหนดให้นักเรียนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ดังต่อไปนี้ต้องทำการสอบคือ ป. 2 สอบ HSK ระดับ 1  , ป.3 สอบ HSK ระดับ 2 , ป.4 สอบ HSK ระดับ 3    และในปี พ.ศ.2562 ห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน ชั้น ป.2 – ป.3 ได้ผลการทดสอบที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมีนักเรียนจำนวนหนึ่งได้คะแนนเต็ม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 ทางมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เปิดห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น และในปี พ.ศ.2563 ได้เริ่มเปิดห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
            ดังนั้นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพ ต้องมีบรรยากาศในชั้นเรียนที่ดี พร้อมทั้งต้องประกอบด้วยบุคลากรที่ดี เพื่อทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ปลูกฝังให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ ในเวทีการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            การจะเป็นผู้บุกเบิก ต้องมีความกล้าที่จะทำและพัฒนา การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา ไม่ว่าจะยากเพียงใดเราต้องเผชิญและต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ สมกับที่ได้รับขนานนามว่า “โรงเรียนจีนที่มีประวัติศาสตร์กว่าร้อยปี” ดังนั้นจุดมุ่งหมายของเราคือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือให้เป็นที่ยอมรับต่อประชาคม โดยมีมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นแรงผลักดันในความสำเร็จ เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อไป
 
 
 
 
ระดับปฐมวัย
การจัดกิจกรรมจะเสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมไทย-ล้านนา
และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด มี
ทักษะการใช้ภาษาจีนเบื้องต้น เรียนรู้วัฒนธรรมจีนและประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ ของชาวจีน เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการครบทุกด้าน โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะและคอยดูแลตลอดการปฏิบัติกิจกรรม
 
ระดับประถมมศึกษา
การจัดกิจกรรมจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร โดยเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข รวมถึงมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการทางความคิด สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
 
ระดับมัธยมศึกษา
การจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ช่วยกันแก้ปัญหาโดยเน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ จากการปฏิบัติจริง และสร้างองค์ความรู้ โดยการบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เกิดกระบวนการศึกษา ทำให้สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาจีน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้