หลักสูตร

หลักสูตร
 
การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2560 ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 4 สาระ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่รอบตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก และเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
          -เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาจีน โดยครูเจ้าของภาษา 40 นาที/วัน
          -เพิ่มทักษะการจัดกิจกรรมทางน้ำ (สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 -3) 1 ครั้ง/สัปดาห์
          -เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา 1 ครั้ง/สัปดาห์
 
 
แผนการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
1. แผนการเรียน GTC (General Trilingual Class)
ห้องเรียนเน้นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การเรียนภาษาจีน 8 คาบ/สัปดาห์ ( 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน)
-ภาษาไทย 5 คาบ/สัปดาห์
- ภาษาอังกฤษ 5 คาบ/สัปดาห์
 
2. แผนการเรียน ICC  (Intensive Chinese Class)ห้องเรียนเน้นภาษาจีน
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดการเรียนดังนี้
วิชาที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน  ดังนี้ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน  ดังนี้ วิชาศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ สุขศึกษา และพลศึกษา การงานอาชีพ วิทยาการคำนวณ
วิชาภาษาอังกฤษ  เรียน 5 คาบ ต่อสัปดาห์
วิชาภาษาจีน การเรียนภาษาจีน 8 คาบ/สัปดาห์ ( 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน)
รวมเรียนภาษาจีนทั้งหมด 13 คาบต่อสัปดาห์
  
 
แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
1. แผนการเรียน GTC (General Trilingual Class) ห้องเรียนเน้นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การเรียนภาษาจีน 7 คาบ/สัปดาห์ ( 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน)
-ภาษาไทย 5 คาบ/สัปดาห์
- ภาษาอังกฤษ 5 คาบ/สัปดาห์ 
2. แผนการเรียน ICC  (Intensive Chinese Class) ห้องเรียนเน้นภาษาจีน
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดการเรียนดังนี้
วิชาที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน  ดังนี้ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
วิชาที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน  ดังนี้ การเรียนภาษาจีนเพิ่มในรายวิชา ท่องเที่ยว /สุขศึกษา /พลศึกษา/คอมพิวเตอร์/
ศิลปวัฒนธรรม เรียน 5คาบ ต่อสัปดาห์
วิชาภาษาอังกฤษ  เรียน 5 คาบ ต่อสัปดาห์
วิชาภาษาจีน การเรียนภาษาจีน 7 คาบ/สัปดาห์ ( 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน)
รวมเรียนภาษาจีนทั้งหมด 12 คาบต่อสัปดาห์
 

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
สายวิทย์-คณิต GTC General Trilingual Class (Science-Maths)
ห้องเรียนเน้นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
หลักสูตรเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่ม- การเรียนภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์ ( 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน)
 
สายวิทย์-คณิตศาสตร์ ICC Intensive Chinese Class (Science-Maths)
ห้องเรียนเน้นภาษาจีน
หลักสูตรเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่ม-การเรียนภาษาจีน 10 คาบ/สัปดาห์ ( 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน) /เรียนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์เป็นภาษาจีน และเน้นการสื่อสารวัฒนธรรมจีน 
 
สายศิลป์-จีน GTC General Trilingual Class (Arts-Chinese)
ห้องเรียนเน้นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
หลักสูตรเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่ม- การเรียนภาษาจีน 7 คาบ/สัปดาห์ ( 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน)
 
สายศิลป์-จีน ICC Intensive Chinese Class (Arts-Chinese)
ห้องเรียนเน้นภาษาจีน
หลักสูตรเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่ม-การเรียนภาษาจีน 10 คาบ/สัปดาห์ ( 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน) /เรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาจีน เน้นการสื่อสารและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน 
 
สายศิลป์-อังกฤษ GTC General Trilingual Class (Arts-English)  
หลักสูตรเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่ม-การเรียนภาษาจีน 3 คาบ/สัปดาห์ ( 4 ทักษะ ฟังพูดอ่านเขียน)
การเรียนภาษาอังกฤษ 12 คาบต่อสัปดาห์